• Pzt - Cmt 8.00 - 18.00
  • Panayır mah. 2. Genç sok. No:10/A Osmangazi-Bursa
  • +90 532 234 77 03

Sözleşme

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ:

KİRACI, kiraladığı aracı aşağıda belirtilen hallerde kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Türk Ceza ve Gümrük mevzuatı ile diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasında ve diğer gayri kanuni islerde,

KİRALAYAN’ in izni olmaksızın başka bir otomobilin ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,

Yarış, hız tayini, ralli, ticari taşıma, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve araç kullanımına fizikken uygun olmayan (bataklık, kumsal, dağlık vb.) yerlerde,

Karayolları trafik mevzuatı tarafından öngörülen istiap haddi ve yolcu sayısının üzerinde yolcu ve mal taşınmasında ve/veya istiap haddinden fazla kişinin araç içinde seyahat etmesi, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında, İktisadi ya da gayri iktisadi herhangi bir amaçla yazılı veya sözlü ivazlı veya ivazsız olarak yolcu ya da mal taşımada,

KİRACI; aracı KİRALAYAN ‘ın yazılı onayı olmaksızın 3. kişilere kiralayamaz, devredemez, sair herhangi bir suretle kullandıramaz.

Kiralama konusu araç / araçlar, KİRALAYAN ‘ın yazılı izni olmaksızın yurtdışına çıkarılamaz.

KİRACI, kullanımı dışında aracı güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli park etmekle ve aracın anahtar ve ruhsatını KİRALAYAN ‘a teslim etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunamaz ve sigorta tarafından tazmini mümkün olmaz ise; KİRACI aracın rayiç bedeli ile birlikte 45 (kırk bes) günlük kira gelir kaybı bedelinin ödenmesinden aracın hırsızlık nedeniyle hasara uğraması veya parça aksesuarlarının çalınması halinde ise isçilik, parça değişimi, bakim süresindeki park giderleri, otomobilin çekilmesi, yoksun kalınan kira gelir kaybı işletme giderleri gibi giderlerden tamamen KİRACI sorumludur. KİRACI belirtilen sebeplerle kendisine fatura edilebilecek tutarı KİRALAYAN ‘a defaten ödemeyi taahhüt eder.

KİRACI otomobili KİRALAYAN ‘a iade ederken, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname, plakalar varsa trafik para cezası ve ödeme makbuzu vb.) iade etmez ise; bunları KİRALAYAN ‘a teslim edinceye kadar geçecek süreye ait günlük kira bedellerinin ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin temini için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür. Aracın KİRACI ‘nın kusurundan kaynaklanan bir sebeple yetkili makamlarca müsaderesi veya herhangi bir sebeple alıkonulması hallerinde aracın geri alınması için yapılacak her türlü girişime (işleme) ilişkin harcamalar KİRACI ‘ya aittir. KİRACI, aracın geri alınacağı tarihe kadar geçecek günlerden kaynaklanan kira geliri kaybını da KİRALAYAN ‘a ödemekle yükümlüdür. Aracın olağan kullanımı ve yıpranma sonucunda oluşan periyodik bakim onarım yedek parça ve yağ / lastik değişimi masrafları KİRALAYAN ‘a aittir. KİRACI kiralamanın yapıldığı yerleşim merkezi dışında gerekebilecek tüm onarımları KİRALAYAN ‘ın en yakın ofisine bildirecek KİRALAYAN ‘in onayı olmak kaydıyla gerekli onarımı yaptıracak, KİRALAYAN adına düzenlenmiş detaylı fatura / faturalar bilahare KİRACI ‘ya ödenecektir.

Olağan olmayan kullanım veya kaza sonucu yapılan bakim, onarım, yedek parça ve yağ / lastik değişim masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasarlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirtilmesi için yapılan taşıma harcamaları KİRACI ‘ya ait olup, KİRALAYAN ayrıca belirtilen hallerde uğradığı kira gelir kaybını geçerli kira tarifesi üzerinden KİRACI ’dan tahsil edilecektir.

KİRACI kiraladığı araçta kullanım süresi içinde meydana gelen olağan kirlenme boyutlarını asan boya, kaporta, döşeme vb. nedenle özel temizlik ve bakim gerektiren leke vb. gibi hasarlardan sorumludur.

KİRACI, is bu kira sözleşmesini imzalamakla araçtan iktisaden yararlananın kendisi olduğunu ve İŞLETEN sıfatının aracı teslim aldığı anda kendisine geçtiğini peşinen kabul eder. KİRACI, kira sözleşmesi süresi içerisinde meydana gelebilecek her türlü kaza ve olaydan dolayı 3. şahıslar tarafından Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca KİRALAYAN ‘ın yöneltebilecek tüm maddi ve manevi tazminat taleplerini karşılamayı, ayrıca tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KİRALAYAN, kira sözleşmesinin süresi içerisinde meydana gelen herhangi bir kaza ve olay nedeniyle 3. şahıslara ödemek zorunda kaldığı zararları KİRACI dan rücu en tahsil etme hakkına sahiptir.

KİRACI Şirket vasfında ise, kira sözleşmesini kendi adına imzalayan ve/veya aracı teslim alan kişinin kendisini temsil etmeye yetkili olduğunu, sözleşmedeki imzanın kendisini bağladığını kira sözleşmesinden doğabilecek tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

KİRACI, işbu sözleşmeden doğan hakları, aracı ve araç içindeki donanım ve gereçleri devir ve rehin edemez, bunları KİRALAYAN’ ın zarar verecek biçimde kullanamaz, kullandıramaz. Bu taahhüde aykırılık, KİRALAYAN’ a herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ödeme yapmaksızın sözleşmeyi feshetme ve kiralık aracın iadesini talep etme hakki verir.

KİRACI, karayolları trafik mevzuatına uymak zorundadır. KİRACI ‘nın personelinin veya aracı işbu sözleşmeye aykırı olarak kullandırdığı 3. kişilerin Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili sair mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşabilecek para cezaları ve sair tüm giderler ( sözleşme sona erdikten sonra ortaya çıksalar dahi) KİRACI’ ya ait olup fatura mukabilinde KİRALAYAN ‘a ödenecektir.

KİRACI, sözleşmede yazılı kiralama koşullarına veya kiralanan araca/araçlara ilişkin olarak tüm değişiklik, yenileme ve uzatma taleplerini KİRALAYAN ‘a yazılı olarak ileteceğini belirtilen hususların KİRALAYAN ‘in onayına bağlı bulunduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Whatsapp'dan yazın
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bu ofiste seçilen araba sınıfından yok. Lütfen farklı bir sınıf seçin!